Úvodní stránka » Co je interim management

Co je interim management

Obecná definice

Podstatou interim managementu (z lat. interim = dočasně) je poskytnutí manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na předem dohodnutou dobu pro dosažení jasného cíle za jasně definované náklady formou externí služby.

Interim manager je po smluvní dobu začleněn do organizační struktury společnosti se všemi odpovědnostmi spojenými s pozicí, kterou zastává.

Historie interim managementu

Definice interim managementu podle wikipedie- např.   http://de.wikipedia.org/wiki/Interim-Management

Velmi krátce lze shrnout, že moderní interim management má své kořeny v Holandsku v 70. letech, kdy docházelo v Nizozemí z důvodu dlouhých výpovědních lhůt k masovému najímání manažerů na dobu dočasnou a konkrétní úkoly. Od 80. let se v západní Evropě Interim Management postupně stal běžným nástrojem zajištění dočasně chybějících lidských zdrojů s cennými manažerskými zkušenostmi a expertními znalostmi. V současné době je to běžný model též v USA a Austrálii. V Anglii představuje interim management cca 20% všech manažerských pozic. Německu se interim management  rozšířil v 90. letech, kdy se osvědčil jako dobré řešení pro dobu změn jako byl příklad východního Německa po sjednocení země. Dnes se počet interim manažerů všech oborů a zaměření v Německu již počítá v řádech desetitisíců.

V České Republice jde o relativně novou oblast, která začíná nabývat ne velké důležitosti zejména s ohledem na změny ekonomických podmínek a obchodních modelů, o čemž svědčí mimo jiné též vznik České Asociace Interim Managementu (CAIM) v roce 2010 (http://caim.cz/)

Základní směry interim managementu:          

 • změnový
 • projektový
 • substituční

O změnový interim management jde v případě, kdy firma potřebuje provést zásadní změnu svého fungování v relativně krátkém časovém období. Typickými příklady jsou krizové či transformační řízení. V těchto situacích interim manager obvykle přejímá vedení organizace a po ukončení své mise jej opět předává majitelům.

O projektovém interim managementu hovoříme tehdy, je-li interim manager zodpovědný za implementaci konkrétního projektu (například zavádění nových softwarových nebo procesních řešení, realizace náročných technických projektů apod.). Pozice projektového interim managera obvykle stojí mimo standardní organizační strukturu a po skončení projektu zaniká.

Substituční interim management znamená dočasné obsazení uvolněné pozice. Může se například jednat o řešení náhlého odchodu pracovníka do nalezení a zaškolení trvalého nástupce, zástup zaměstnankyně na mateřské dovolené, dočasná náhrada za dlouhodobě nemocného managera apod.

Kdy si najmout interim manažera ?

Nákupem zkušeného managera řeší firmy svůj problém z hlediska času, protože mnohdy nemají ve svých řadách vhodného člověka pro danou pozici a na trhu práce může hledání trvat měsíce, navíc s nejistým výsledkem. Zároveň společnosti takto získávají nezaujatý pohled, nové nápady a především know-how.

Proč je interim management čím dál populárnější a využívanější?

 1. Návratnost investice - Interim Manager přináší hodnotu svými zkušenostmi a znalostmi a umožní dosáhnutí stanoveného cíle nebo výsledku. Interim manageři jsou placeni na základě dosažení výsledků, nejsou placeni pouze na základě “přítomnosti” v určitém časovém období.
 2. Rychlost - Interim Manager je schopen obvykle nastoupit v řádech dnů nebo týdnů. Na základě zkušeností je schopen se rychle zorientovat a tedy i zahájit rychle efektivní práci v nové firmě.
 3. Kvalifikace - Interim Manager je typicky zkušený seniorní manager a velmi často je i překvalifikován pro svoji roli. Obvykle přináší nové znalosti, které neměla firma k dispozici. To vše zvyšuje pravděpodobnost úspěchu pro firmu.
 4. Objektivita - Nezatížený politikou a zvyky ve společnosti přináší svěží a nové pohledy. Je schopen se soustředit na to co je nejdůležitější pro společnost, a jednat otevřeně aniž představuje hrozbu pro stávající manažerský tým. Nemá tendenci budovat si ve firmě svoji dlouhodobou pozici a rozšiřovat svůj vliv.
 5. Zodpovědnost - Raději než zůstat v poradenské roli interim manager přebírá zodpovědnost za realizaci v rozsahu dle domluvy. Je zvyklý na odpovědnost a převzetí řízení projektu.
 6. Efektivita - Se zkušenostmi z exekutivních funkcí přináší autoritu a důvěryhodnost, a umožní dosažení podstatných změn ve fungování společnosti, i když některá rozhodnutí mohou být nepopulární a velmi složitá nebo reálně v podstatě nemožná k prosazení pro dlouhodobé managery.
 7. Závazek - Interim Manageři dodržují vysoké profesionální standardy s ohledem na svoji pověst a dosažené výsledky. Mají zájem na úspěšném ukončení projektu.

Nejčastěji  sahají společnosti k interim managementu především v době změn, kdy potřebují rozjet nový důležitý projekt, novou část firmy, nebo firmu restrukturalizovat (krizový management). Dále pak při řešení neočekávaného výpadku managera, např. při náhlém odchodu managera, dlouhodobé nemoci, nebo pro překlenutí doby, kdy je managerka na mateřské dovolené, výměny managementu, řešení  nástupnictví (zejména v rodinných firmách a rodinném podnikání) a v řadě dalších případů.

Zatímco v roli poradce poskytuje zadavatelské firmě výsledky v podobě doporučení, v roli interim managera přebírá plnou zodpovědnost za řízení, rozhodování a realizaci schválených rozhodnutí.

Výhody a rizika interim managementu

Výhody

 • Největší výhodou je praxe a zkušenost, rychlost zapracování a know-how interim managera
 • Interim manager není historicky spjatý s kolektivem společnosti, do které nastupuje, nemá žádné vazby se zaměstnanci a má nový (jiný) pohled na danou problematiku
 • zaměření na splnění daného cíle.
 • Interim manager nemá ambici zůstat u klienta, nemusí se tudíž zdržovat a rozptylovat vnitřním zápasem o obhájení a udržení své pozice.

Klientovi (příjemci interim managementu) odpadají:

 • náklady spojené s vyhledáváním a náborem zaměstnanců na tyto pozice
 • mzdové náklady v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou
 • odvody za zaměstnance
 • výplata nemocenských dávek
 • náhrady mzdy za dovolenou
 • náklady na školení a rozvoj
 • zaměstnanecké výhody - benefity
 • pracovní vybavení pro výkon takové pozice
 • služební vůz, mobilní telefon
 • starosti s ukončením pracovního poměru (výpovědní lhůta, výplata odstupného apod.)


Rizika interim managementu

 • špatný výběr interim managera
 • špatně (nepřesně) nastavené cíle ve smlouvě
 • Stávající management plně neakceptuje interim managera
 • Po ukončení činnosti interim managera nejsou jím realizované výstupy (změny)  dostatečně důsledně aplikovány stávajícím managementem

Zpět